Social Icons

Money For Get a Domain

Wednesday, August 8, 2012

අපෙ සයිට් 1කෙ Rank 1ක වැඩි කරගන්න Traffic හදා ගමුඅපි කවුරුත් අසයි අපෙ බ්ලොග් 1ක හො අපෙ සයිට් 1කෙ රැන්ක් 1ක වැඩි කරගන්න හැමදම 1කම තැනම ඉන්න බැ නෙ,හරි මම කියලා දෙන්නම් ඔයලට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියන එ ප්‍රශ්නෙට විසදුමක්!
 ඔයාලගේ බ්ලොග් අඩවියේ Page Rank And Alexa Rank වෑඩි කරගන්න search engines වලට අසුකරගන්න අකාරයට හදාගන්න අකරය ගැන තමා මුලින්ම කියන්න යන්නෙ,


මෙහෙමයි මෙක කරන්න යන්නෙ මම පහත දෙන ලින්ක් වලට ගිහිලා . ඔයාලගේ බ්ලොග් අඩවිය ඒම අඩවි තුල ලියාපදි0ච් කරවන්න .Google AdSense [ඈඩ්සන්] ගන්න හිතාගෙන ඉන්න අයටනම් මේක වැදගත් මොකද AdSense [ඈඩ්සන්] ගන්න මුලිකවම බලපාන්නේ අඩවියේ Rank එක අඩවියට පැමිනෙන පිරිස,එක ඉතින් කියලා දෙන්න ඔනෙ නැ නෙ!

මම වල්ඩ් රැන්කින් වල ටොප් සයිට් ටිකක් පහලින් දෙන්නම්,ඒ අඩවිතුලට ගිහිලා ඔයාලගේ අඩවිය Submit කරගන්න .ඔයාලගේ සිංහල අඩවි උනත් මේ සයිට්  තුලට ඒකතු කරන්න  පුලුවන්,                                                                                                               
                                                                                                                     http://pchomelk.blogspot.com/

 Key Words-: 3D 3D printing 3DS 4 4G 5 50 best apps AActa Activate conference Activision Blizzard Michael Acton Smith Adobe Keri Allan Alternate reality games Amazon.com Android Angry Birds Anonymous AOL Apple Apps Apps Pitch Apps rush Arcade and platform Arpanet Artificial intelligence (AI) Assassin's Creed Audioboo Augmented reality Gaming awards B Steve Ballmer Carol Bartz Battlefield Bebo Tim Berners-Lee Best Android apps Best games for Christmas 2012 Best iPhone and iPad apps Jeff Bezos Big data Bing Biometrics BitTorrent BlackBerry Blogging Blu-ray Britain's broadband vision Broadband C Call of Duty Rio Caraeff Paul Carr Casual gaming CES 2011 CES 2012 CES 2013 Charlie's Angles Chatroulette Chatterbox Chrome Cispa Clay Shirky Clay Shirky at Guardian Open Weekend Cloud computing Games competitions Computing CES Consumer Electronics Show 2008: Video Controversy Tim Cook Cookies and web tracking Craigslist Crowdsourcing Cybercrime D Daily deals Data and computer security Data protection Dell Digg Digital Britain Digital Economy Act Digital music and audio Digital rights management Digital video Dork talk Kim Dotcom DS James Dyson Dyson Ltd E E-commerce e-Government E3 E3 2011 E3 2012 eBay Daniel Ek Elevator Pitch Email Energy Engineering E-readers Events F Facebook Filesharing Final Fantasy Firefox Flickr Foursquare Free our data Friday philosophy Friends Reunited Future of Web Apps G Gadget clinic Gadgets Game culture GameCamp Games Games trailer park Gamesblog Live Bill Gates Gmail Google Google doodle Google Street View Google Wave Google-Oracle patent trial GowalWeekly roundup Wheels When you should be working Wi-Fi Wii Wii U WikiGame Wikipedia Evan Williams Windows Windows 7 Windows Phone World of Warcraft Worms X Xbox Y Y2K bug Yahoo Yahoo takeover Jerry Yang YouChoose YouTube Z Mark Zuckerberg Zynga A adhesive abrasive acrylic aesthetics aluminium analyse annotationanodise anthropometrics artefact B ball bearing ball pein hammer bandsaw batch production bevel blow moulding brief BSI C CAD caliper cam CAM capacitor carbon steelcasting cantilever centre punch chisel chuck circuit clampm client CNC colour wheel comb joint compliant compression constraints consumer coping saw corporate identity cramp criteria D datadatabasedesigndevelopmentdiedie cutting dimension dividers dovetail dowel drawer durable E economies of scale elastic elevation embossing engineerengineer's square ergonomics evaluation F flux follower function G gear graphics H hammer hand file hydraulic I idler gear input isometric J jig J.I.T. - just in time K kiln L laser L.E.D. - light emitting diode linear M  mallet market research mdf - medium density fibreboard mechanism metre - 1000 millimetres meter micrometer mild steel millimetre mitre N newton O oblique O-ring orthographic output P permanent fixing perspective pewter pic chip pillar drill planning polyethylene polypropylene printed circuit board pulley PVA - glue Q quality quality assurance questionnaire R raster resistor router S safety scissors scriber shear sensor silver steel solder specification spur gear steel stepper motor survey system T template tenon tensile tension Tensol Cement testing thermoplastic thermoset tolerance thyristor toggle clamp transistor try square U V vacuum forming variable resistor vector W weight X X - axis Y Y - axis z Z - axis

No comments:

Post a Comment

ප්‍රයොජනවත් උනානම් මෙතන මොනවහරි ලියල යන්න...

Advertisements

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...